078 - 681 26 80 - algemeen@ckmz.nl

Onderzoek en Toetsingen

Uitvoeren adviesmetingen/nulmetingen. Een goed begin bij het ontwikkelen van een (kwaliteits- of veiligheids)managementsysteem is het uitvoeren van een toetsing waarbij we laten zien waar een organisatie staat. Dit relateren we aan het gekozen toetsingskader van de organisatie. Hierbij maken wij gebruik van analyse van documenten van de organisatie, een zelfevaluatie en gesprekken met sleutelfiguren binnen de organisatie. De adviesmeting resulteert in een rapportage met conclusies en aanbevelingen voor verbeteringen en inzicht in de best practices van de organisatie. De rapportage is behulpzaam bij het opstellen van een plan van aanpak en leidt tot inzicht in de mate waarin de organisatie zich verhoudt ten opzichte van het gekozen normkader/certificatie-schema .

De documentanalyse bestaat uit een vragenlijst opgesteld aan de hand van de rubrieken uit het betreffende normkader-certificatieschema. De documentenanalyse geeft inzicht in de mate waarin de voor het normkader verplichte registraties, procedures, documenten ook daadwerkelijk op schrift gesteld zijn. Tevens adviseert CKMZ of het op schrift gestelde voldoet aan de eisen van certificering, bv. SMART geformuleerd, samenhang met andere documenten etc.

De zelfevaluatie is een vragenlijst, gerelateerd aan de rubrieken en thema’s van het betreffende certificatieschema. De ‘stellingen’ in de zelfevaluatielijst zijn zodanig beschreven dat inzicht kan worden gegeven in de mate waarin hetgeen op schrift is gesteld ook effectief operationeel is binnen alle geledingen van de organisatie.

Precertificatietoets. Indien u zich wil laten certificeren en voorafgaand hieraan wilt laten toetsen hoe ver u bent gevorderd met alle activiteiten dan kan CKMZ voor u een toetsing uitvoeren of interne auditoren begeleiden bij de uitvoering. Na afloop ontvangt u een rapportage met daarin de verbeterpunten die u op weg helpen naar certificering.

Uitvoeren Interne audit. CKMZ kan voor u de interne audit uitvoeren of interne auditoren begeleiden bij de uitvoering van de interne audit. U kunt hierbij zelf aangeven welke thema’s u getoetst wilt hebben. (bijvoorbeeld het thema veiligheid). Na afloop ontvangt u een rapportage met verbeterpunten en best practices. Lees meer

Uitvoeren Retrospectieve risico analyse van calamiteit CKMZ kan snel en professioneel ondersteuning bieden bij het onderzoeken van een calamiteit. Hiervoor kan CKMZ verschillende rollen/functies vervullen. Voorzitter zijn van de onderzoekscommisie, lid zijn van de onderzoekscommissie, de rapportage toetsen aan de eisen van de IGZ. Lees meer