Interne Audit

Uitvoeren Interne audit.  CKMZ kan voor u de interne audit uitvoeren of interne auditoren begeleiden bij de uitvoering van de interne audit. U kunt hierbij zelf aangeven welke thema’s u getoetst wilt hebben. (bijvoorbeeld het thema veiligheid). Na afloop ontvangt u een rapportage met verbeterpunten en best practices.

Audits zijn een belangrijk toetsinstrument in de organisatie. Voor het behalen van een zo hoog mogelijk rendement uit een audit is het volgende van belang :

 • heldere doelstelling van de audit en een duidelijke opdracht;
 • keuze van auditcriteria (normenkader);
 • goede inrichting en verloop van het auditproces;
 • opgeleide en ervaren auditoren;
 • diversiteit in inzet van auditmethodieken;
 • het ophalen van feitelijke bevindingen en verwerking in een scherpe rapportage.
De wijze waarop geaudit wordt moet aansluiten bij het ontwikkelstadium van het kwaliteitsmanagementsysteem van de organisatie. We onderkennen diverse ontwikkelfases:

interne audit interne audit 2

CKMZ voert diverse specifieke audits uit en kan uw medewerkers hierin opleiden:

Resultaatgericht auditten:

 • Met resultaatgericht auditen wordt getoetst of de beschreven stappen in de procedure effectief en kwalitatief zijn.
 • In deze methodiek staat naast het toetsen of resultaten worden behaald ook het herkennen en vragen naar niet-waarde toevoegende elementen (de zogenoemde ‘verspillingen’) om efficiëntere en beter lopende processen te verkrijgen.

 

Risicogericht auditten

 • Audit waarbij op zowel cliënt- als procesniveau gemonitord wordt of de risico’s worden geïnventariseerd, of de risico’s worden beheerst en of de genomen maatregelen effectief zijn

 

Veiligheidscultuur audit

 • In een veiligheidscultuur audit wordt onderzocht op welke ladder de organisatie zich bevindt op de (veiligheids)cultuurladder
 • Er wordt tevens getoetst hoe medewerkers handelen ten aanzien van veiligheid en of ze zich bewust zijn van hun eigen handelen (gedrag)

 

Een specifieke auditmethodiek is die van het Waarderend auditten

 • Kracht van een audit ligt niet in het opzoeken van fouten, maar in het vinden van mogelijke verbeterpunten, hierover op een positieve manier vragen stellen en feitelijk rapporteren
 • Proactief advies waarmee de organisatie verder ontwikkeld kan worden
 • Een adviserende/inspirerende benadering verhoogt de effectiviteit van de audit
 • Onderzoeken wat al goed gaat en hoe dit komt
 • Geeft een beeld van de situatie waarbinnen het resultaat gerealiseerd is/wordt (succesfactoren)
 • Schept mogelijkheden voor co-creëren (delen van kennis en inzichten)
 • Is een uitnodiging voor het genereren van verbetering