078 - 681 26 80 - algemeen@ckmz.nl

Veiligheid

Veiligheid in organisaties in het algemeen en specifiek in zorgorganisaties is de laatste jaren in toenemende mate in de aandacht komen te staan. Maar wat is veiligheid eigenlijk? De Inspectie voor de Gezondheidszorg definieert veiligheid in de zorg als volgt: Veiligheid is het (nagenoeg) ontbreken van (de kans op) aan de patiënt toegebrachte lichamelijke en/of psychische schade die is ontstaan door het niet volgens de professionele standaard handelen van zorgverleners en/of door tekortkomingen van het zorgsysteem (IGZ). Het creëren van veiligheid binnen organisaties kan gestructureerd plaatsvinden op basis van een veiligheidsmanagementsysteem (VMS). Een VMS bestaat uit een zestal basiselementen: beleid en organisatie, veiligheidscultuur, veilig incidenten melden, prospectieve risico analyse, continu verbeteren en patiëntenparticipatie. Hierbij zijn de visie en de betekenis die een organisatie geeft aan veiligheid de verbindende elementen. In opdracht van en in samenwerking met GGZ Nederland heeft CKMZ een aantal handreikingen ontwikkeld die uitleg en invulling geven aan de basiselementen van een VMS.  
 H R GGZ 1    H V 2    H VIM 3    H A A I 4    H S onV 5    H I A B 6

CKMZ kan u ondersteunen bij de ontwikkeling van het veiligheidsmanagementsysteem door middel van onderstaande begeleiding en trainingen: Begeleiding en advisering bij de ontwikkeling, implementatie en toetsing van het VMS.

Onderzoek naar de veiligheid Door het uitvoeren van een veiligheidsvisitatie (VVB) verkrijgt u een integraal beeld in hoeverre de organisatie al invulling geeft aan de bouwstenen van een VMS, en waar mogelijkheden liggen tot verbetering.

Calamiteiten onderzoek:
Uitvoeren Retrospectieve risico analyse van calamiteit. Zorgaanbieders hebben een meldplicht bij calamiteiten. Sinds oktober 2013 heeft de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) de regels aangepast. Belangrijk is dat naast de feitelijke melding een calamiteitenonderzoek wordt gedaan. De uitkomsten moeten beschreven worden in een rapportage. De inspectie beoordeelt of de zorgaanbieder een adequate structuur heeft om calamiteiten te analyseren en of het opderzoeksproces zorgvculdig is verlopen. Ook kijkt zij of er een gedegen plan is om verbetermaatregelen in te voeren. CKMZ kan snel en professioneel ondersteuning bieden bij het onderzoeken van een calamiteit. Hiervoor kan CKMZ verschillende rollen/functies vervullen. Voorzitter zijn van de onderzoekscommisie, lid zijn van de onderzoekscommissie, de rapportage toetsen aan de eisen van de IGZ.