Speciaal Onderwijs

Workshop kwaliteitsmanagement voor bestuurders Speciaal Onderwijs

Om een kwaliteitsmanagementsysteem (KMS) binnen een organisatie te ontwikkelen, te implementeren en te continueren, is het van groot belang draagvlak en commitment voor kwaliteit binnen de organisatie te creëren.

Tijdens de workshop kwaliteitsmanagement voor bestuurders wordt op een interactieve manier ingegaan op de kwaliteitsnorm Speciaal Onderwijs en het kwaliteitsmanagementsysteem. Daarbij wordt met name stil gestaan bij het formuleren van prestatie-indicatoren op basis van het geformuleerde beleid en het opstellen van een plan van aanpak.

   

Workshop kwaliteitsmanagement voor middenkader Speciaal Onderwijs

Om een kwaliteitsmanagementsysteem (KMS) binnen een organisatie te ontwikkelen, te implementeren en te continueren, is het van groot belang draagvlak en commitment voor kwaliteit binnen de organisatie te creëren.

Tijdens de workshop kwaliteitsmanagement voor middenkader wordt op een interactieve manier ingegaan op de kwaliteitsnorm Speciaal Onderwijs en het kwaliteitsmanagementsysteem. Daarbij wordt met name stil gestaan bij de kwaliteitsprincipes, het formuleren van prestatie-indicatoren op basis van het geformuleerde beleid en het plan van aanpak voor certificering.

   

Training Normkennis Speciaal Onderwijs

Om een kwaliteitsmanagementsysteem (KMS) binnen een organisatie te ontwikkelen, te implementeren en te continueren, is het kunnen interpreteren van de normen waartegen dit systeem getoetst wordt, cruciaal. Alleen dan is het immers mogelijk om de normen op een pragmatische manier te vertalen naar de eigen organisatie en het kwaliteitsmanagementsysteem op een werkbare en beheersbare manier in te richten. De training Normkennis biedt uitleg over de eisen van de norm. Op een interactieve manier wordt vanuit de normeisen een vertaalslag gemaakt naar uw eigen dagelijkse praktijk. Wij vinden het met name belangrijk dat een organisatie de norm niet ‘letterlijk nastreeft’, maar werkt ‘in de geest van de norm’ en deze als hulpmiddel gebruikt om het systeem in te richten.

   

Training Interne Auditor Speciaal Onderwijs

Het houden van interne audits is een belangrijke methode om de werking van het kwaliteitsmanagementsysteem van een organisatie te toetsen en levert veel input voor verbetering. Het houden van interne audits is een verplicht onderdeel om te voldoen aan de kwaliteitsnorm. Het gedocumenteerde systeem (beleid/doelstellingen, procesbeschrijvingen etc.) moet getoetst worden aan de dagelijkse praktijk. Alle functiegebieden dienen te worden doorgelicht door middel van interviews en het bestuderen van documenten en verslagen. Schriftelijk moet worden vastgelegd welke verbeterpunten er nodig zijn. Voor het uitvoeren van een interne audit zijn specifieke kennis en vaardigheden benodigd, zoals bijvoorbeeld inzicht in de norm, beheersen van verschillende vraagtechnieken en rapporteren. De training interne auditor heeft als doel de deelnemers de benodigde kennis en vaardigheden bij te brengen zodat zij in staat zijn om een audit van voldoende kwaliteit uit te voeren. Medewerkers worden opgeleid om onder leiding van de lead-auditor interne audits uit te kunnen voeren en bevindingen te rapporteren.

   

Training Lead-Auditor Speciaal Onderwijs

Naast het hebben van een goed auditorenteam is het voor de uitvoering van interne audits noodzakelijk om minimaal één lead-auditor te hebben. Deze organiseert het gehele auditproces, stuurt het auditorenteam aan en verzorgt na afloop de overkoepelende rapportage.