Zorg en Welzijn Trainingen

Themagericht auditen

In een themagerichte audit wordt door de auditoren een specifiek thema onderzocht. Voorbeelden van thema’s zijn veiligheid, communicatie en cliëntgerichtheid. In deze audit kunnen de doelstellingen, de processen, de resultaten en de culturele of gedragsmatige aspecten die betrekking hebben op het thema onder de loep genomen worden. Uitkomsten van de audit leveren zowel de succesvolle aspecten met betrekking tot het thema als de verbeterpunten op.

 

Basiskennis Veiligheidsmanagement

Het Veiligheidsmanagementsysteem (VMS) is het systeem waarmee we continu risico’s signaleren, verbeteringen doorvoeren en beleid vastleggen, evalueren en aanpassen. Het hebben van een missie en visie op veiligheid en het formuleren van veiligheidsdoelen is een vereiste. Daarnaast is belangrijk inzicht te hebben in hoe een VMS kan worden opgebouwd, geïmplementeerd, gecontinueerd, getoetst kan worden en hoe veilgheid zich verhoud tot kwaliteit.

Interne auditor VMS

Het Veiligheidsmanagementsysteem (VMS) is het systeem waarmee we continu risico’s signaleren, verbeteringen doorvoeren en beleid vastleggen, evalueren en aanpassen. Om de werking van het VMS binnen de organisatie te toetsen kan een audit worden uitgevoerd. De audit kan in de vorm van een VeiligheidsVisitatieBezoek (VVB) plaatsvinden. Het uitvoeren van een dergelijke audit vraagt specifieke kennis over de principes van veiligheidsmanagement en normenkaders over veiligheid (NTA, Model Cliënt/Patiëntveiligheid) en (audit)vaardigheden. Het toetsen van het VMS, door middel van een VVB, vereist van de auditor vaardigheden om te toetsen of de PDCA-cyclus wordt gevolgd en of processen zijn geborgd. Ook worden de veiligheidscultuur en het risicobewustzijn getoetst op basis van voorbeelden van gedrag. Door middel van een training wordt de benodigde kennis overgebracht en worden (audit) vaardigheden aangeleerd.

Leadauditor VMS

Het Veiligheidsmanagementsysteem (VMS) is het systeem waarmee we continu risico’s signaleren, verbeteringen doorvoeren en beleid vastleggen, evalueren en aanpassen. Om de werking van het VMS binnen de organisatie te toetsen, kan een audit worden uitgevoerd. De audit kan in de vorm van een VeiligheidsVisitatieBezoek (VVB) plaatsvinden. Het uitvoeren van een dergelijke audit vraagt specifieke kennis over de principes van veiligheidsmanagement en normenkaders over veiligheid (NTA, Model Cliënt/Patiëntveiligheid) en (audit)vaardigheden. Het toetsen van het VMS, door middel van een VVB, vereist voor de auditor vaardigheden om te toetsen of de PDCA-cyclus wordt gevolgd en of processen zijn geborgd. Van de leadauditor wordt verwacht dat deze sturing geeft aan het hele proces rondom de VMS.

 

Basiskennis Risicomanagement

Veranderingen in de externe en interne omgeving van een organisatie leiden steeds tot nieuwe risico’s. Van organisaties wordt verlangd dat zij sturen op deze risico’s en maatregelen nemen om mogelijke schade te voorkomen of te beperken. Risico’s spelen op diverse niveaus in de organisatie. Er is een onderverdeling te maken in strategische risico’s, operationele risico’s en risico’s voor cliënten en medewerkers.

PRISMA drieluik

De PRISMA methode is geschikt voor het analyseren van (bijna-) incidenten en calamiteitenen voor het opstellen van oorzaakprofielen en de analyse daarvan op afdelings-en instellingsniveau. Het doel van PRISMA onderzoek is het systematisch verzamelen en vastleggen van oorzaken van (bijna) incidenten, om hieruit conclusies te trekken voor verbetermaatregelen. De training bestaat uit drie modules waarin aandacht besteed wordt aan het opfrissen van de PRISMA methodiek (1), het houden van interviews (2) en het opstellen van een onderzoeksrapportage (3) bestemd voor de Raad van Bestuur en de IGZ.

Retrospectieve Risico Analyse van incidenten

Incidenten worden gemeld om ze te kunnen analyseren en op die manier de zorg veiliger temaken. Een incident is nooit het gevolg van één gebeurtenis die niet goed ging. Als er iets misgaat, gaat daar vrijwel altijd een aantal gebeurtenissen aan vooraf. Door incidenten te analyseren kunnen oorzaken van het ontstaan van gebeurtenissen worden onderzocht en daarmee structurele verbetermaatregelen worden genomen. Het analyseren van een incident vindt plaats op basis van een aantal stappen.

Prospectieve Risico Inventarisatie

Een prospectieve risico inventarisatie (PRI) is gericht op het vooraf identificeren van risico’s, nog voordat de ongewenste gebeurtenis heeft plaatsgevonden. Daarna ligt de focus op het nemen van preventieve beheersmaatregelen. Het uitvoeren van een PRI levert effectieve maatregelen op waardoor een proces zonder ongewenste gebeurtenissen kan wordendoorlopen. De keuze van de methodiek om een PRI uit te voeren is aan de organisatie zelf.

Risicogericht auditen

In het kader van veiligheidsmanagement wordt van organisaties verwacht dat zij op diverse niveaus in de organisaties risico’s inventariseren, deze analyseren en beheersmaatregelen treffen. Dit gebeurt zowel op cliëntniveau (bijvoorbeeld op basis van de normen voor verantwoorde zorg) als op procesniveau. Op procesniveau is de safer methodiek een veel gebruikte methodiek, voor het prospectief inventariseren van risico’s. Met betrekking tot veiligheid van medewerkers wordt de RI E uitgevoerd. Van belang hierbij is dat regelmatig wordt getoetst of de geconstateerde risico’s goed worden beheerst en of de maatregelen die zijn getroffen ook effectief zijn. Interne auditoren kunnen in een audit de opvolging van de risico inventarisaties en de genomen maatregelen monitoren. Tijdens deze training wordt de auditoren geleerd hoe zij tijdens de audit kunnen toetsen of de maatregelen die zijn genomen naar aanleiding van een risico inventarisatie worden uitgevoerd en of deze effectief zijn.

 

Basiskennis Veiligheidscultuur

Veiligheidscultuur is één van de 6 elementen van een veiligheidsmanagementsysteem {VMS). Veiligheidscultuur wordt omschreven als een geïntegreerd patroon van individueel en organisatorisch gedrag, gebaseerd op gedeelde waarden, normen en overtuigingen. De veiligheidscultuur is de “zachte” kant van het VMS. Wanneer binnen een organisatie een veiligheidscultuur wordt ontwikkeld dan worden de waarden, normen en overtuigingen expliciet gemaakt en wordt er gestuurd op gewenst gedrag. IGZ en certificerende instanties kijken in toenemende mate in hoeverre organisaties aantoonbaar geïnvesteerd hebben in een veiligheidscultuur, welke maatregelen getroffen zijn en wat de effectiviteit is voor cliënten en medewerkers.

Veiligheidscultuur en gedrag audit

Veiligheidscultuur is één van de 6 elementen van een veiligheidsmanagementsysteem (VMS). Veiligheidscultuur wordt omschreven als een geïntegreerd patroon van individueel en organisatorisch gedrag, gebaseerd op gedeelde waarden, normen en overtuigingen. De veiligheidscultuur is de “zachte” kant van het VMS. Wanneer binnen een organisatie een veiligheidscultuur wordt ontwikkeld dan worden de waarden, normen en overtuigingen expliciet gemaakt en wordt er gestuurd op gewenst gedrag. Het toetsen van een veiligheidscultuur en gedrag vraagt om aanvullende vaardigheden van auditoren.

Waarderend auditen

Auditen vanuit een waarderende invalshoek gaat uit van de sterke punten van uw organisatie en geeft inzicht of de inrichting van uw processen een bijdrage leveren aan het behalen van resultaten. Auditen vanuit een waarderend oogpunt leidt tot een dialoog en bevordert het kwaliteits- en veiligheidsbewustzijn van medewerkers. De waarderende audit levert managementinformatie op en kan worden ingezet als verandermethodiek