Adviesmeting en (pre)certificatieonderzoeken

“Norm als kapstok, organisatiewaarden leidend”

Voor sommige organisaties is het een verplichting, voor andere een wens: het managementsysteem moet voldoen aan de criteria van een officiële norm. CKMZ geeft u helder inzicht in de afstand van het managementsysteem van uw organisatie tot een certificeerbaar systeem. De eigen organisatieprincipes zijn vertrekpunt voor het onderzoek.

Er zijn diverse normen in gebruik die als kapstok kunnen dienen om het managementsysteem op in te richten. De keuze voor een bepaalde norm (ISO, HKZ, Maatstaf,  Kwaliteitsnorm Onderwijs, NIAZ, INK e.d.) is afhankelijk van de organisatie, evenals de keuze of de organisatie zich hierop wil laten certificeren. Vanuit ervaring met en kennis van deze normen, adviseert CKMZ organisaties bij de keuze voor een passend systeem.

CKMZ organiseert haar onderzoeken en audits zo, dat deze op een waarderende wijze, vanuit de ambities en waarden van de organisatie gestuurd, met kennis van zaken en inlevingsvermogen worden uitgevoerd. We merken vaak dat medewerkers deze audits ervaren als een stimulans tot reflectie op hun vak en via de audits worden aangespoord tot verbeterinitiatieven. De gesprekken zijn voor ons een middel om informatie te verzamelen en het kwaliteitsbewustzijn bij uw medewerkers te vergroten.

Adviesmeting

Een goed begin bij het ontwikkelen van een (kwaliteits- of veiligheids)managementsysteem is het uitvoeren van een toetsing waarbij we laten zien waar een organisatie staat. Dit relateren we aan het gekozen toetsingskader van de organisatie. Hierbij maken wij gebruik van analyse van documenten, een zelfevaluatie en gesprekken met sleutelfiguren binnen de organisatie. De adviesmeting resulteert in een rapportage met conclusies en aanbevelingen voor verbeteringen en inzicht in de best practices van de organisatie. De rapportage is behulpzaam bij het opstellen van een plan van aanpak en leidt tot inzicht in de mate waarin de organisatie zich verhoudt ten opzichte van het gekozen normkader/certificatie-schema.

Precertificatietoets

Wilt u zich laten certificeren en voorafgaand hieraan laten toetsen hoe ver u bent gevorderd met alle activiteiten? Dan kan CKMZ een toetsing uitvoeren en/of interne auditoren begeleiden bij de uitvoering van deze toetsing. Na afloop ontvangt u een rapportage met daarin de verbeterpunten die u op weg helpen naar certificering.

Overgangsonderzoek

Normen worden periodiek geactualiseerd. CKMZ is actief betrokken bij het actualiseren van diverse normen, waaronder HKZ, K(S)O en Maatstaf. CKMZ kan u daarom al vroegtijdig over de ontwikkelingen informeren en al dan niet samen met uw eigen interne auditoren een overgangsonderzoek uitvoeren om in beeld te brengen welke zaken u moet aanpassen om aan de nieuwe eisen te voldoen. Ook kunnen wij uw auditoren en management bijscholen tijdens een professionaliseringstraining of workshops over nieuwe elementen uit de norm.

Weten hoe uw managementsysteem er voor staat?

Neem contact op met onze adviseurs >