Trainingen Risicomanagement

Ontdek hoe de trainingen van CKMZ werken
in het belang van cliënt en leerling

Basiskennis Risicomanagement
Veranderingen in de externe en interne omgeving van een organisatie leiden steeds tot nieuwe risico’s. Van organisaties wordt verlangd dat zij sturen op deze risico’s en maatregelen nemen om mogelijke schade te voorkomen of te beperken. Risico’s spelen op diverse niveaus in de organisatie. Er is een onderverdeling te maken in strategische risico’s, operationele risico’s en risico’s voor cliënten en medewerkers.

PRISMA drieluik
De PRISMA methode is geschikt voor het analyseren van (bijna-) incidenten en calamiteiten voor het opstellen van oorzaakprofielen en de analyse daarvan op afdelings-en instellingsniveau. Het doel van PRISMA onderzoek is het systematisch verzamelen en vastleggen van oorzaken van (bijna) incidenten, om hieruit conclusies te trekken voor verbetermaatregelen. De training bestaat uit drie modules waarin aandacht besteed wordt aan het opfrissen van de PRISMA methodiek (1), het houden van interviews (2) en het opstellen van een onderzoeksrapportage (3) bestemd voor de Raad van Bestuur en de IGZ.

Retrospectieve Risico Analyse van incidenten
Incidenten worden gemeld om ze te kunnen analyseren en op die manier de zorg veiliger te maken. Een incident is nooit het gevolg van één gebeurtenis die niet goed ging. Als er iets misgaat, gaat daar vrijwel altijd een aantal gebeurtenissen aan vooraf. Door incidenten te analyseren kunnen oorzaken van het ontstaan van gebeurtenissen worden onderzocht en daarmee structurele verbetermaatregelen worden genomen. Het analyseren van een incident vindt plaats op basis van een aantal stappen.

Prospectieve Risico Inventarisatie
Een prospectieve risico inventarisatie (PRI) is gericht op het vooraf identificeren van risico’s, nog voordat de ongewenste gebeurtenis heeft plaatsgevonden. Daarna ligt de focus op het nemen van preventieve beheersmaatregelen. Het uitvoeren van een PRI levert effectieve maatregelen op waardoor een proces zonder ongewenste gebeurtenissen kan worden doorlopen. De keuze van de methodiek om een PRI uit te voeren is aan de organisatie zelf.

Risicogericht auditen
In het kader van veiligheidsmanagement wordt van organisaties verwacht dat zij op diverse niveaus in de organisaties risico’s inventariseren, deze analyseren en beheersmaatregelen treffen. Dit gebeurt zowel op cliëntniveau (bijvoorbeeld op basis van de normen voor verantwoorde zorg) als op procesniveau. Op procesniveau is de safer methodiek een veel gebruikte methodiek, voor het prospectief inventariseren van risico’s. Met betrekking tot veiligheid van medewerkers wordt de RI E uitgevoerd. Van belang hierbij is dat regelmatig wordt getoetst of de geconstateerde risico’s goed worden beheerst en of de maatregelen die zijn getroffen ook effectief zijn. Interne auditoren kunnen in een audit de opvolging van de risico inventarisaties en de genomen maatregelen monitoren. Tijdens deze training wordt de auditoren geleerd hoe zij tijdens de audit kunnen toetsen of de maatregelen die zijn genomen naar aanleiding van een risico inventarisatie worden uitgevoerd en of deze effectief zijn.

Training nieuwe ISO normen 9001:2015 en ISO 14001:2015
Wat betekenen de nieuwe ISO normen voor uw organisatie? In deze training nemen we u mee langs de belangrijkste wijzigingen van ISO 9001:2015 en ISO 14001:2015. De High Level Structure (HLS) komt aan bod, evenals de rol van de KAM-functionaris en thema’s als risicomanagement, context- en stakeholdersanalyse en leiderschap. Daarnaast worden diverse werkmethodieken aangereikt ter invulling van de nieuwe onderdelen in de normen. Tot slot behandelen we op welke wijze vorm gegeven kan worden aan interne audits om de eigen kwaliteit te toetsen.

Interesse in een training?

Neem contact met ons op