Trainingen Kwaliteit

Ontdek hoe de trainingen van CKMZ werken
in het belang van cliënt en leerling

CKMZ ziet interne audits als verbeterinstrument en niet als controlemiddel. Om die reden leiden wij uw medewerkers op om audits uit te voeren op een waarderende wijze. Cursisten wordt geleerd dat de ambities en waarden van de organisatie leidend zijn. Ook leren wij hun diverse gesprekstechnieken om niet alleen de verbeterpunten, maar ook de best practices in kaart te brengen.

Training nieuwe ISO normen 9001:2015 en ISO 14001:2015

Wat betekenen de nieuwe ISO normen voor uw organisatie? In deze training nemen we u mee langs de belangrijkste wijzigingen van ISO 9001:2015 en ISO 14001:2015. De High Level Structure (HLS) komt aan bod, evenals de rol van de kwaliteitsfunctionaris en thema’s als risicomanagement, context- en stakeholdersanalyse en leiderschap. Daarnaast worden diverse werkmethodieken aangereikt ter invulling van de nieuwe onderdelen in de normen. Tot slot behandelen we op welke wijze vorm gegeven kan worden aan interne audits om de eigen kwaliteit te toetsen.

Themagericht auditen
In een themagerichte audit onderzoeken de auditoren een specifiek thema. Voorbeelden van thema’s zijn veiligheid, communicatie en cliëntgerichtheid. In deze audit nemen we doelstellingen, processen, resultaten en/of culturele of gedragsmatige aspecten onder de loep. Uitkomsten van de audit leveren zowel succesvolle elementen met betrekking tot het thema als de verbeterpunten op. De training is erop gericht om de auditoren kennis en vaardigheden bij te brengen op het gebied van themagericht auditen. Interne auditoren beschikken na afloop over aanvullende vraagtechnieken om een themagerichte audit te kunnen uitvoeren.

Workshop Kwaliteitsmanagement
Om een kwaliteitsmanagementsysteem (KMS) binnen een organisatie te ontwikkelen, te implementeren en te continueren, is het van groot belang draagvlak en commitment voor kwaliteit binnen de organisatie te creëren. Tijdens de workshop Kwaliteitsmanagement voor bestuurders wordt op interactieve wijze ingegaan op de kwaliteitsnorm en het kwaliteitsmanagementsysteem. Daarbij staan we stil bij het formuleren van prestatie-indicatoren op basis van het geformuleerde beleid en het opstellen van een plan van aanpak.

Training Normkennis
Het kunnen interpreteren van de normen waartegen KMS getoetst wordt, is cruciaal. Alleen dan is het immers mogelijk om de normen op een pragmatische manier te vertalen naar de eigen organisatie en het kwaliteitsmanagementsysteem op een werkbare en beheersbare manier in te richten. De training Normkennis biedt uitleg over de eisen van de norm. Op interactieve wijze maken we vanuit de normeisen een vertaalslag naar uw eigen dagelijkse praktijk. Wij vinden het met name belangrijk dat een organisatie de norm niet ‘letterlijk nastreeft’, maar werkt ‘in de geest van de norm’ en deze als hulpmiddel gebruikt om het systeem in te richten.

Training Interne Auditor
Het houden van interne audits helpt bij het toetsen van de werking van het kwaliteitsmanagementsysteem van een organisatie. Bovendien levert het veel input voor verbetering. Het houden van interne audits is een verplicht onderdeel om te voldoen aan de kwaliteitsnorm. Alle processen dienen periodiek te worden doorgelicht door middel van interviews en het bestuderen van documenten en verslagen. Schriftelijk moet worden vastgelegd welke verbeterpunten er nodig zijn. Voor het uitvoeren van een interne audit zijn specifieke kennis en vaardigheden benodigd, zoals bijvoorbeeld inzicht in de norm, beheersen van verschillende vraagtechnieken en rapporteren. De training Interne Auditor heeft als doel de deelnemers de benodigde kennis en vaardigheden bij te brengen, zodat zij in staat zijn om een audit van voldoende kwaliteit uit te voeren. Medewerkers worden opgeleid om onder leiding van de lead-auditor interne audits uit te kunnen voeren en bevindingen te rapporteren.

Training Lead-Auditor
Naast het hebben van een goed auditorenteam is het voor de uitvoering van interne audits noodzakelijk om minimaal één lead-auditor te hebben. Deze organiseert het gehele auditproces, stuurt het auditorenteam aan en verzorgt na afloop de overkoepelende rapportage. De training Lead-Auditor heeft als doel om cursisten te leren het hele auditproces te organiseren en te begeleiden. Om deze training te kunnen volgen is enige auditervaring wenselijk.

Interesse in een training? Neem contact met ons op voor meer informatie.

Neem contact met ons op