Leren van en met elkaar door visitatie

CKMZ mocht voor drie organisaties in de VV&T sector begeleiding bieden bij het uitvoeren van een externe visitatie. Binnen hun eigen lerend netwerk hebben deze organisaties bij elkaar (digitaal) een kijkje in de keuken genomen. Onder begeleiding van CKMZ zijn voorafgaand aan de visitatie de kwaliteitsjaarplannen en -verslagen met elkaar gedeeld en zijn door de bestuurders focuspunten voor hun eigen organisatie meegegeven aan de visiteurs. CKMZ heeft de visiteurs voorbereid om de thema’s middels observaties en dialooggesprekken vanuit een positieve grondhouding bij elkaar te onderzoeken. Transparantie, trots en vertrouwen stonden hierbij centraal.

Elke visitatie heeft een rapport met succesfactoren en aandachtspunten opgeleverd dat de organisaties helpt bij de doorontwikkeling van hun kwaliteit, hierbij is de relatie gelegd met de kwaliteitskaders. Tevens hebben de visiteurs in het verslag benoemd welke leerpunten zij mee terug nemen naar hun eigen organisatie. Deze dagen zijn door alle deelnemers als inspirerend en leerzaam ervaren.

Wat houdt een visitatie dan precies in?

Doelen externe visitatie

  • Kijken of dat wat in het kwaliteitsjaarplan staat beschreven ook daadwerkelijk zo wordt ervaren en zichtbaar is in de praktijk. Dit vanuit het perspectief van de cliënten, mantelzorgers, de medewerkers en vanuit het organisatie perspectief
  • Wederzijds leren en versterken/ leren van elkaar (op zoek naar successen en goede voorbeelden, trots zoeken)
  • Het vormen van een leernetwerk van vakmensen
  • Gebruik maken van de samenwerkingsverbanden die er al zijn

Uitgangspunten externe visitatie

  • De organisatie bepaalt zelf op welke thema’s er gevisiteerd wordt
  • Er wordt bij elkaar in de keuken gekeken op basis van een kwaliteitskader of norm en op basis van de eigen doelstellingen en ambitie van de organisatie (b.v. geformuleerd in het kwaliteitsjaarplan en het kwaliteitsverslag)
  • Vanuit een positieve grondhouding worden er door de visiteurs dialooggesprekken gevoerd en observaties uitgevoerd
  • Elke organisatie ontvangt na afloop een visitatierapportage met daarin benoemd de positieve punten en aandachtspunten met betrekking tot de gevisiteerde thema’s

Bent u zelf geïnteresseerd in een visitatie of wilt u hier meer informatie over ontvangen? Neem dan contact op met Caroline van der Linde via het volgende e-mailadres: cvdlinde@adromi.nl

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

    (Wij delen uw gegevens met niemand, voor meer informatie zie ons privacy reglement)